Organization

Click image to enlarge

 

Academic Committee
Guo Minyi Fu Yuxi Zhang Liqing Yu Yong
Deng Xiaotie Cao Zhenfu Luo Yuan Chen Guihai
Lu Bao-Liang Gu Dawu Liang Xiaoyao  
Administrators
Guo Minyi Department Head
Zhang Liqing Deputy Department Head
Luo Yuan Deputy Department Head
Cao Jian Deputy Department Head
Liang Xiaoyao Deputy Department Head
Huang Linpeng Deputy Department Head

Quick Search

Laboratory Inquiry

Institute Inquiry

Contact webmaster@cs.sjtu.edu.cn

Copyright @ 2013 SJTU Computer Science & Engineering All Rights Reserved